นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แสดงปาฐกถาในงาน “Thailand Take Off 2018”