Aerospace & defense elastomers market estimates to grow to $70.8 million by 2022