ภาพรวมสถานการณ์การค้าโลก

สถานการณ์การค้าโลกขยายตัวพอสมควร ตามรายงานของ IMF ทิศทางการค้าโลกปรับตัวดีขึ้น เช่นเดียวกับสถานการณ์การส่งออกของไทยที่ถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่ปรับตัวลงมาบ้าง แต่โดยรวมแล้ว ปรับขึ้นต่อเนื่อง ช่วงครึ่งปีแรกมีเพียงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นที่มูลค่าการส่งออกต่ำกว่าปีที่แล้ว เหตุเพราะการส่งออกทองคำเพื่อเก็งกำไรเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วสูงถึง 1,800 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกปีนี้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อต้นปี แม้ว่าจะมีอุปสรรคเรื่องค่าเงินบาทแข็งตัว และราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัว กดดันราคาสินค้าเกษตร รวมถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงาน

ต่างด้าว พ.ศ. 2560 ต่อกำลังการผลิตในภาพรวมของภาคอุตสาหกรรม และสถานการณ์ความขัดแย้งและการชะลอคำสั่งซื้อในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง แต่ทางสภาผู้ส่งออกก็ยังเชื่อมั่นว่าปัจจัยบวก อาทิ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักและความเชื่อมั่นในสินค้าไทยเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายหลัก และการปรับตัวของผู้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อกระแสเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Thing จะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกไทยสามารถเติบโตได้ถึง5% ทั้งนี้สภาผู้ส่งออกยังเสนอ

แนวทางแก้ไขทั้งหมด 4 ข้อ ได้แก่

  1. ต้องกำกับดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มสินค้าที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศสูง
  2. ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
  3. ต้องกำหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ให้เพียงพอต่อความต้องการ
  4. ควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการออกกฎหมายใหม่และแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการไทย